ASTROROZBOR NENÍ O HÁDÁNÍ BUDOUCNOSTI, ALE O HLUBOKÉM POZNÁNÍ SEBE A OSTATNÍCH

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti Miroslava Novotná Bittnerová

se sídlem J.Hory 1510, Kladno 272 01

IČ: 75376571

DIČ: CZ8362120261

pro prodej služby Osobní horoskop, Partnerský horoskop prostřednictvím on-line webových stránek na internetové adrese www.astrorozbor.cz.

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Miroslava Novotná Bittnerová, se sídlem J.Hory 1510 Kladno 272 01, identifikační číslo: 75376571, (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „objednavatel“) prostřednictvím internetových stránek poskytovatele. Internetové stránky poskytovatele jsou provozovány a umístěny na internetové adrese www.astrorozbor.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky e-shopu (dále jen „webové rozhraní stránek“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit horoskop (dále jen „rozbor“) od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání rozboru v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

      2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.      Objednavatel může provádět objednávání horoskopu  (dále jen „rozboru“) přímo z webového rozhraní internetových stránek.

2.2.      Při objednávání rozboru je objednavatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávce je objednavatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené při objednávání rozboru jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3.      V případě zpracování rozboru jde o dodávku díla, které je určeno pro osobu spotřebitele, a dále o dodání digitálního obsahu, ve smyslu ustanovení § 1837, písm. d) a l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde nelze odstoupit od smlouvy po započatém plnění. Objednatel bude před začátkem plnění upozorněn na tuto skutečnost a dále bude upozorněn na skutečnost, že po započetí plnění již nebude možné od smlouvy odstoupit.

2.4.      Veškerá prezentace rozboru umístěná ve webovém rozhraní internetových stránek je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.5.     Webové rozhraní stránek“ obsahuje informace o rozboru, a to včetně uvedení ceny rozboru. Cena za rozbor je uvedená včetně daně z přidané hodnoty a autorského poplatku. Cena rozboru zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní stránek. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.6.      Pro objednání rozboru vyplní objednavatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní stránek. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednaném rozboru (při objednání rozboru objednavatel vyplní objednávkový formulář a tím dojde k objednávce rozboru)

data nutná pro vypracování rozboru, počet a druh rozborů

způsob úhrady kupní ceny rozboru včetně měny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného rozboru

2.7.      Před zasláním objednávky poskytovateli je objednavateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednavatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednavatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednavatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednavatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednavatele“).

2.8.      Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednavatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9.      Objednavatel je oprávněn do 48 hodin po odeslání své objednávky písemně prostřednictvím e-mailu nahlásit případnou změnu údajů a data osoby, pro kterou chce vypracovat rozbor.

2.10.     Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno objednavateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednavatele.

2.11.    Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé objednavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednavatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.12     Jestliže objednavatel při objednávce v objednávkovém formuláři vyplní data k vypracování rozboru a přitom neseznámí do 48 hodin poskytovatele o pohlaví osoby, pro kterou má být rozbor vypracován poskytovatel vypracuje rozbor pro pohlaví objednavatele. 

      3. CENA ROZBORU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.      Cenu rozboru a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může objednavatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

 bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2700430254/2010 (účet Česká republika) a dále 2700430254/8330 (Slovenská republika), vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet poskytovatele“);

bezhotovostně platební kartou;

převodním příkazem;

složenkou prostřednictvím České pošty;

Pay Palem.

3.2.      Společně s kupní cenou je objednavatel povinen zaplatit poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním rozboru ve smluvené výši.

3.3.      Poskytovatel požaduje od objednavatele zálohovou platbu na základě objednávky na internetové adrese www.astrorozbor.cz. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu rozboru předem. 

3.4.      V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7  pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5.      V případě bezhotovostní platby je objednavatel povinen uhrazovat kupní cenu rozboru společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednavatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

3.6.      Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednavatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním rozboru objednavateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.      Případné slevy z ceny rozboru poskytnuté poskytovatelem objednavateli nelze vzájemně kombinovat.

3.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy objednavateli daňový doklad – zálohovou fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednavateli po uhrazení ceny za rozbor a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednavatele.

3.9 Objednavatel je povinen uhradit objednávku ve lhůtě splatnosti faktury nebo ji vypovědět písemně na e-mailové adrese info@astrorozbor.cz. 

       4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

4.2.      Poskytovatel odpovídá objednavateli, že rozbor při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá objednavateli, že v době, kdy objednavatel rozbor převzal:

je vypracován pro data a údaje, které objednavatel uvedl při objednávce či písemně v e-mailu.

má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které objednavatel očekával s ohledem na povahu rozboru a na základě reklamy jimi prováděné,

hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se rozbor tohoto druhu obvykle používá,

je v odpovídajícím množství a míře,

objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel není schopen v žádné míře ovlivnit, zda a v jaké podobě se rozbor projevuje v realitě života, jelikož to neodpovídá charakteru nabízených služeb,

vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.3.      Práva z vadného plnění uplatňuje objednavatel u poskytovatele na e-mailové adrese info@astrorozbor.cz), v níž je přijetí reklamace možné, případně písemně i v sídle nebo místě podnikání. Po nahlášení poskytovatel nahlášenou vadu ihned na vlastní náklady odstraní.

4.4.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit reklamační řád poskytovatele.

      5. REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1     Objednavatel bere na vědomí, že poskytovaná garance na webových stránkách nemá přednost před reklamačním řádem v těchto obchodních podmínkách.

5.2     V případě vady odstranitelné má objednavatel právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.

5.3     V případě vady neodstranitelné má objednavatel právo na přiměřenou slevu, kterou stanoví poskytovatel

5.4     Reklamace se nevztahuje na případy:

Objednavatel reklamuje opakování některých charakteristik (slovních spojení) v případě, kdy to poskytovatel nemohl ovlivnit z důvodu opakování aspektů, planet a dalších dat.

Kdy se objednavatel dostatečně neseznámil s charakterem rozboru a informacemi v něm obsažených.

Zakoupil jej v domnění, že zakupuje jiný druh služby či zboží, které poskytovatel neposkytuje a na svých webových stránkách ani nenabízí.

Objednavatel reklamuje neprůkazné vady na rozboru, které poskytovatel nebyl schopen při vyhotovení rozboru zjistit a ani ovlivnit, jelikož neposkytuje druh služeb či zboží v oblasti tradiční astrologie, jasnovidectví, telepatie a dalších oborech, co souvisí s predikcí či analyzováním vlivů působících na osobnost člověka v minulosti, co změnily osobnost klienta do té míry, kdy daný výsledek neodpovídá jeho skutečnému astrologickému radixu dle Astropsychologie (Psychologická astrologie) a systému domů Regiomontanus. 

      6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1.      Objednavatel nabývá vlastnictví k rozboru zaplacením celé kupní ceny rozboru.

6.2.      Poskytovatel není ve vztahu ke objednavateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.3.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@astrorozbor.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednavatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednavatele.

6.4.      Poskytovatel je oprávněn k prodeji rozboru na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.5.      Objednavatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

    7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.      Ochrana osobních údajů objednavatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.      Objednavatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, čas a místo narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Tyto údaje nejsou předávány pro marketingové účely třetím stranám.

7.3.      Objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

7.4.      Objednavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní stránek uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

7.5.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6.      Objednavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.7.      V případě, že by se objednavatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednavatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.8.      Požádá-li objednavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat.

   8. DORUČOVÁNÍ

8.1.     Poskytovatel splní dodávku rozboru prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu). Dodací lhůta rozboru je závislá na platebních podmínkách, včasného uhrazení rozboru, zaslání dat potřebných pro vypracování rozboru a podmínkách dodání. Po obdržení platby a zaslání kompletních dat (celé jméno, pohlaví, datum narození, místo a čas narození - pokud je znám) prostřednictvím elektronické pošty nebo uvedením dat v elektronickém objednávkovém formuláři v části pro to vyhrazené, činí dodání maximálně do 7 pracovních dnů v případě Osobního horoskopu. Prodejce si vyhrazuje právo tuto dobu prodloužit z vážných důvodů či z důvodu složitosti rozboru o 3 pracovní dny. Lhůta dodání Partnerského horoskopu je dána pořadníkem. Minimální lhůta dodání je 10 pracovních dnů, maximální 25 pracovních dnů.

8.2.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednavatele, nese objednavatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.3.      V případě, že je z důvodů na straně objednavatele nutno rozbor doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednavatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním rozboru, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4.      Poskytovatel akceptuje následující dodací podmínky:

Elektronickou poštou na uvedenou e-mailovou adresu objednavatele

     9. AUTORSKÝ POPLATEK

9.1.    Prohlašuji, že osobnostní analýza (dílo) je předmětem autorského práva ve smyslu §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Jako takové nesmí být dílo nijak rozmnožováno, rozšiřováno, půjčováno, pronajímáno, vystavováno nebo sdělováno veřejnosti bez písemného souhlasu autora. Dílo je určeno pouze pro osobní potřebu objednatele.

9.2   V souladu se zákonem 121/2000 Sb., autorský zákon, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vyhláškou ministerstva kultury č. 488/2006., se Objednavatelem zakoupený rozbor vztahuje povinnost uhradit tzv. autorský poplatek. Autorský poplatek je hrazen z jakéhokoli zboží - služby, jež je spojená s možností kopírování dat a s jejich záznamem. Tento autorský poplatek je zahrnut v ceně rozboru.

      10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

V Kladně dne 4.5.2016