ASTROROZBOR NENÍ O HÁDÁNÍ BUDOUCNOSTI, ALE O HLUBOKÉM POZNÁNÍ SEBE A OSTATNÍCH

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti Miroslava Novotná Bittnerová

se sídlem J.Hory 1510, Kladno 272 01

IČ: 75376571

DIČ: CZ8362120261

pro prodej služby Osobní horoskop, Partnerský horoskop prostřednictvím on-line webových stránek na internetové adrese www.astrorozbor.cz.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Miroslava Novotná Bittnerová, se sídlem J.Hory 1510 Kladno 272 01, identifikační číslo: 75376571, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Internetové stránky prodávajícím jsou provozovány a umístěny na internetové adrese www.astrorozbor.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky e-shopu (dále jen „webové rozhraní stránek“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit horoskop (dále jen „rozbor“) od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání rozboru v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.      Kupující může provádět objednávání horoskopu  (dále jen „rozboru“) přímo z webového rozhraní internetových stránek.

2.2.      Při objednávání rozboru je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávce je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené při objednávání rozboru jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Veškerá prezentace rozboru umístěná ve webovém rozhraní internetových stránek je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.4.     Webové rozhraní stránek“ obsahuje informace o rozboru, a to včetně uvedení ceny rozboru. Cena za rozbor je uvedená včetně daně z přidané hodnoty a autorského poplatku. Cena rozboru zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní stránek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.5.      Pro objednání rozboru vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní stránek. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném rozboru (při objednání rozboru kupující vyplní objednávkový formulář a tím dojde k objednávce rozboru)

data nutná pro vypracování rozboru, počet a druh rozborů

způsob úhrady kupní ceny rozboru včetně měny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného rozboru

2.6.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.7.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8.      Kupující je oprávněn do 48 hodin po odeslání své objednávky písemně prostřednictvím e-mailu nahlásit případnou změnu údajů a data osoby, pro kterou chce vypracovat rozbor.

2.9.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.10.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.11    Jestliže kupující při objednávce v objednávkovém formuláři vyplní data k vypracování rozboru a přitom neseznámí do 48 hodin prodávajícího o pohlaví osoby, pro kterou má být rozbor vypracován prodávají vypracuje rozbor pro kupujícího. 

 1.       CENA ROZBORU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.      Cenu rozboru a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2700430254/2010 (účet Česká republika) a dále 2700430254/8330 (Slovenská republika) , vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně platební kartou;

převodním příkazem;

složenkou prostřednictvím České pošty;

Pay Palem.

3.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním rozboru ve smluvené výši.

3.3.      Prodávající požaduje od kupujícího zálohovou platbu na základě zálohové faktury. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu rozboru předem. 

3.4.      V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7  pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu rozboru společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním rozboru kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.      Případné slevy z ceny rozboru poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – zálohovou fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny za rozbor a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.9 Kupující je povinen uhradit objednávku ve lhůtě splatnosti faktury nebo ji vypovědět písemně na e-mailové adrese info@astrorozbor.cz. Za vypovězenou objednávku náleží prodávajícímu storno poplatek za každý rozbor ve výši 299,- Kč. 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

4.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že rozbor při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující rozbor převzal:

je vypracován pro data a údaje, které kupující uvedl při objednávce či písemně v e-mailu.

má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu rozboru a na základě reklamy jimi prováděné,

hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se rozbor tohoto druhu obvykle používá,

je v odpovídajícím množství a míře,

kupující bere na vědomí, že prodávající není schopen v žádné míře ovlivnit, zda a v jaké podobě se rozbor projevuje v realitě života, jelikož to neodpovídá charakteru nabízených služeb,

vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.3.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na e-mailové adrese info@astrorozbor.cz), v níž je přijetí reklamace možné, případně písemně i v sídle nebo místě podnikání. Po nahlášení prodávající nahlášenou vadu ihned na vlastní náklady odstraní.

4.4.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1.       REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1     Kupující bere na vědomí, že poskytovaná garance na webových stránkách nemá přednost před reklamačním řádem v těchto obchodních podmínkách.

5.2     V případě vady odstranitelné má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.

5.3     V případě vady neodstranitelné má kupující právo na přiměřenou slevu, kterou stanoví prodávající

5.4     Reklamace se nevztahuje na případy:

Kupující reklamuje opakování některých charakteristik (slovních spojení) v případě, kdy to prodávající nemohl ovlivnit z důvodu opakování aspektů, planet a dalších dat.

Kdy se kupující dostatečně neseznámil s charakterem rozboru a informacemi v něm obsažených.

Zakoupil jej v domnění, že zakupuje jiný druh služby či zboží, které prodávající neposkytuje a na svých webových stránkách ani nenabízí.

Kupující reklamuje neprůkazné vady na rozboru, které prodávající nebyl schopen při vyhotovení rozboru zjistit a ani ovlivnit, jelikož neposkytuje druh služeb či zboží v oblasti tradiční astrologie, jasnovidectví, telepatie a dalších oborech, co souvisí s predikcí či analyzováním vlivů působících na osobnost člověka v minulosti, co změnily osobnost klienta do té míry, kdy daný výsledek neodpovídá jeho skutečnému astrologickému radixu dle moderního pojetí astrologie a systému domů Regiomontanus. 

 1.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1.      Kupující nabývá vlastnictví k rozboru zaplacením celé kupní ceny rozboru.

6.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.3.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@astrorozbor.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji rozboru na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, čas a místo narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Tyto údaje nejsou předávány pro marketingové účely třetím stranám.

7.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

7.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní stránek uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.7.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.8.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

 1. DORUČOVÁNÍ

8.1.     Prodávající splní dodávku rozboru prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu). Dodací lhůta rozboru je závislá na platebních podmínkách, včasného uhrazení rozboru, zaslání dat potřebných pro vypracování rozboru a podmínkách dodání. Po obdržení platby a zaslání kompletních dat (celé jméno, pohlaví, datum narození, místo a čas narození - pokud je znám) prostřednictvím elektronické pošty nebo uvedením dat v elektronickém objednávkovém formuláři v části pro to vyhrazené, činí dodání maximálně 7 pracovních dnů. Prodejce si vyhrazuje právo tuto dobu prodloužit z vážných důvodů či z důvodu složitosti rozboru o 3 pracovní dny.

8.2.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.4.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno rozbor doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním rozboru, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.5.      Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

Elektronickou poštou na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího

 1. UKONČENÍ SMLOUVY

9.1.      Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce do doby, kdy uhradí platbu za rozbor.  Pokud kupující odstoupí od smlouvy v momentě, kdy byl rozbor již zpracován či uhrazen, prodávající má právo uložit storno poplatek ve výši 299,- Kč za každý objednaný rozbor, jako kompenzace za vynaložené náklady prodávajícího. Zbytek částky prodávající uhradí kupujícímu na účet.

9.2.      Prodávající nemá právo odstoupit od této smlouvy, jelikož se jedná o online prodej služby, která podléhá duševnímu vlastnictví.

 1.    AUTORSKÝ POPLATEK

10.1.    Rozbor je autorským dílem a z toho důvodu podléhá zákonu o právu autorském. Jakékoli sdílení bez souhlasu prodávajícího se pokládá za porušení zákonu o právu autorském.

10. 2.   V souladu se zákonem č. 216/2006 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vyhláškou ministerstva kultury č. 488/2006., se Kupujícím zakoupený rozbor vztahuje povinnost uhradit tzv. autorský poplatek. Autorský poplatek je hrazen z jakéhokoli zboží - služby, jež je spojená s možností kopírování dat a s jejich záznamem. Tento autorský poplatek je zahrnut v ceně rozboru.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Kladně dne 28.12.2015